Apple set to unwrap mini-iPad to take on Amazon, Google